മുറജപം

ഈശ്വരവാണിയായ വേദം ആരംഭം മുതല്‍ അവസാനം വരെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഭാരത്തിലൊട്ടുക്കും നിലവിലുണ്ട്. സകല അറിവുകളുടെയും ഭണ്ഡാരമായ വേദത്തെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിസംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ…

Back to Top